EKSPRES VESTI

Demokratija umire u tami

PRETRAGA

Kriminalne grupe koriste ime i lik Đokovića za varanje građana

Iz kancelarije Gorana Draganića, pravnog zastupnika Novaka Đokovića, medijima je upućeno zvanično saopštenje koje u celosti prenosimo: Ovim putem…

U junu i julu zabeležen najmanji broj stradalih u saobraćaju u poslednje 23 godine

Tokom juna i jula ove godine zabeležen je najmanji broj stradalih osoba u saobraćaju u poslednje 23 godine, od kada se vodi evidencija, izjavio je…

Vučić: Izaći ću u susret zahtevu da se raspišu izbori do kraja 2023, biće onda 4. marta

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će izaći u susret onima koji su tražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja…

Nemci beže iz grada u selo

Većina ruralnih područja u Nemačkoj poslednjih godina beleži rast broja stanovnika. Mnogi beže od suludih cena nekretnina u gradovima, od vreve i…

Zbog kojih će 18 prekršaja policija oduzimati vozila

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim se uvode strože kazne kao što je oduzimanje vozila, stupio je juče na…

Zapadnoafričke države formirale novi vojni savez

Niger, Burkina Faso i Mali potpisali su povelju o osnivanju Alijanse država Sahela za stvaranje arhitekture kolektivne odbrane. Ovo je objavio…

 

Pan­de­mij­ska prevara: Vi­še od 200 mi­li­o­na do­la­ra oti­šlo la­žnim žr­tva­ma ko­ro­ne u Ame­ri­ci

Izvor:

Vi­še od 200 mi­li­o­na do­la­ra iz dva pro­gra­ma za po­moć ma­lim pred­u­ze­ći­ma to­kom pe­ri­o­da ko­ro­ne oti­šlo la­žnim žr­tva­ma ko­ro­ne u Ame­ri­ci.

Su­ma od 1,2 bi­li­o­na do­la­ra ko­je je dr­ža­va na­me­ni­la za po­moć oni­ma ko­ji su pre­tr­pe­li šte­tu to­kom pan­de­mi­je, a ko­ju je obe­lo­da­nio sa­ve­zni nad­zor­ni or­gan ko­ji is­tra­žu­je pro­gra­me fi­nan­si­ra­ne iz fe­de­ral­nog bu­dže­ta le­po zvu­či, ali, na­ža­lost, sav no­vac ni­je oti­šao u pra­ve ru­ke. Na­i­me, bar 200 mi­li­o­na do­la­ra, što je gru­ba pro­ce­na, is­pla­će­no je la­žnim žr­tva­ma pan­de­mi­je. Reč je o naj­ma­nje 17 od­sto svih sred­sta­va hit­ne po­mo­ći u SAD ko­je su otu­đi­li pre­va­ran­ti, a ko­je je tre­ba­lo da do­bi­ju ma­li pri­vred­ni­ci ka­ko bi pre­ži­ve­li naj­go­ru kri­zu u po­sled­njih 100 go­di­na.

Naj­ve­ći deo gu­bi­ta­ka oti­šao je iz dva ve­li­ka ame­rič­ka pro­gra­ma za ma­la pred­u­ze­ća i iz obez­be­đe­nih be­ne­fi­ci­ja za ne­za­po­sle­ne rad­ni­ke ko­ji su iz­ne­na­da osta­li bez po­sla zbog eko­nom­skih tur­bu­len­ci­ja u je­ku pan­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na.

Reč je o ini­ci­ja­ti­va­ma ko­je su po­kre­nu­te u do­ba ad­mi­ni­stra­ci­je ame­rič­kog pred­sed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa, a ko­je je po­tom na­sle­dio Džo­zef Baj­den, ko­ji je po­o­štrio si­stem za­šti­te od ma­ni­pu­la­ci­ja sred­stvi­ma po­mo­ći. Iz is­tra­žne kan­ce­la­ri­je ka­žu da je od vi­tal­nog zna­ča­ja da se raz­ja­sni da se čak 86 od­sto pre­va­ra do­go­di­lo u pr­vih de­vet me­se­ci od for­mi­ra­nja ovih pro­gra­ma po­mo­ći. Ta­da je šef Be­le ku­će bio Do­nald Tramp.

Iz­ve­štaj ko­ji je iz­lo­žio sa­ve­zni nad­zor­ni or­gan, ta­ko­đe opi­su­je i ka­ko je žur­ba da se no­vac što pre sta­vi na ras­po­la­ga­nje olak­ša­la pre­va­ran­ti­ma da se pri­ja­ve za kre­di­te po­mo­ći ka­ko bi za­pra­vo ne­po­sto­je­ća pred­u­ze­ća odr­ža­li na po­vr­ši­ni, a po­tom su im ti zaj­mo­vi opro­šte­ni.

De­se­tak da­na pre ne­go će u jav­nost iza­ći ove in­for­ma­ci­je o naj­ve­ćoj pan­de­mij­skoj pre­va­ri u SAD, no­vin­ska agen­ci­ja AP iz­ve­sti­la je da su pre­va­ran­ti ve­ro­vat­no ukra­li oko 280 mi­li­jar­di do­la­ra hit­ne po­mo­ći i da je još 123 mi­li­jar­de do­la­ra po­tro­še­no po­gre­šno.

No­vi iz­ve­štaj sa­ve­znog nad­zor­nog or­ga­na ospo­ra­va­ju u Ad­mi­ni­stra­ci­ji za ma­la pred­u­ze­ća (SBA), gde ka­žu da iz­ve­štaj ge­ne­ral­nog in­spek­to­ra sa­dr­ži ozbilj­ne ne­do­stat­ke i da zna­čaj­no pre­ce­nju­ju pre­va­ru i ti­me ob­ma­nju­ju jav­nost, uz na­gla­sak da ni­je do­bro od­ra­đen po­sao oko za­šti­ti­te od pre­va­ra. U SBA su pret­hod­no pri­zna­li da po­sto­je pro­pu­sti, ali su pro­ce­ni­li da „vred­nost” pre­va­re u pro­gra­mu zaj­ma pred­u­ze­ći­ma iz­no­si oko 86, a u pro­gra­mu za­šti­te pla­ta 20 mi­li­jar­di što je, da­kle, uku­pan iz­nos od 106 mi­li­jar­di do­la­ra.

Ali čak i broj­ka od 106 mi­li­o­na opet is­ti­če, ko­li­ko su za­pra­vo ovi i slič­ni pro­gra­mi po­mo­ći u slu­ča­ju eko­nom­skih kri­za pod­lo­žni ma­ni­pu­la­ci­ja­ma i pre­va­ra­ma. Po­seb­no su bi­li ne­za­šti­će­ni u pr­vim me­se­ci­ma po­ja­ve pan­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na.

Ame­rič­ki me­di­ji na­go­ve­šta­va­ju i da ove broj­ke ne či­ne kraj pri­če o pre­va­ra­ma to­kom pan­de­mi­je. Ta­mo­šnji no­vi­na­ri oče­ku­ju da će tek po­če­ti da na po­vr­ši­nu iz­la­ze no­ve in­for­ma­ci­je, ka­da bu­de is­tra­že­no na de­se­ti­ne tra­go­va ko­ji vo­de ka vi­še­stru­kim še­ma­ma i dru­gim ka­na­li­ma zlo­u­po­tre­be sred­sta­va za po­moć ugro­že­ni­ma to­kom ko­vi­da 19.

U me­đu­vre­me­nu po­či­nju kri­ti­ke na ra­čun vla­de, po­go­to­vu biv­šeg pred­sed­ni­ka Tram­pa zbog lo­šeg si­ste­ma kon­tro­le pre­va­re tvr­de­ći da je ne­do­volj­no uči­nje­no da se osi­gu­ra da po­moć stig­ne u pra­ve ru­ke. Pro­fe­so­ri fi­nan­si­ja is­ti­ču da ove pre­va­re ima­ju eko­nom­ske po­sle­di­ce ko­je se, re­ci­mo, iz­ra­ža­va­ju u ra­stu ce­ne ne­kret­ni­na i po­ra­stu in­fla­ci­je, ali ne is­klju­ču­ju mo­guć­nost da će tek ima­ti i po­li­tič­ke po­sle­di­ce.

Podeli ovu vest

 

NAJNOVIJE

Četvrti trijumf Srbije

Ženska seniorska reprezentacija Srbije, aktuelni svetski prvak, bronzana sa OI 2021. i vicešampion…

Kriminalne grupe koriste ime i lik Đokovića za varanje građana

Iz kancelarije Gorana Draganića, pravnog zastupnika Novaka Đokovića, medijima je upućeno zvanično…

Crvena zvezda je odigrala korektan meč na Etihadu. Bolji je bio aktuelni šampion Evrope i domaći Mančester siti

Nije uspela hrabra Crvena zvezda da napravi veliko iznenađenje i aktuelnog evropskog prvaka pobedi…

Glazer: Pokazali smo da imamo kvalitet

Čuvar mreže Crvene zvezde – Omri Glazer je izneo utiske posle poraza (3:1) u prvom kolu grupne faze…

Bahar: Možemo da se pogledamo u ogledalo

Hrabra je bila Crvena zvezda protiv Mančester Sitija i doživela poraz rezultatom 3:1, a utiske…

Studentkinji greškom uplaćeno na račun 3 miliona dolara: Uhapšena dok je kupovala skupe stvari

Studentkinja Christine Jiaxin Lee uhašena je nakon što je uhvaćena sa 3 milone dolara (2,8 miliona…

Teniseri Srbije protiv Velike Britanije u četvrtfinalu Dejvis kupa

Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv Velike Britanije u četvrtfinalu Dejvis kupa u Malagi,…

U junu i julu zabeležen najmanji broj stradalih u saobraćaju u poslednje 23 godine

Tokom juna i jula ove godine zabeležen je najmanji broj stradalih osoba u saobraćaju u poslednje 23…

Trener Radnika posle Partizana: "Za mene sumnjive situacije, dobio sam informaciju da nemaju veze sa penalima"

Trener Radnika iz Surdulice, Zoran Ljubinković je pred kamerama TV Arena Sport izneo svoje prve…

Partizan je dugo gubio, ali dva penala i 98 minut na semaforu za konačnu pobedu

Partizan je dugo gubio sa 2:0 od Radnika u Humskoj ulici, ali je uspeo da preokrene i pobedi sa…

Vučić: Izaći ću u susret zahtevu da se raspišu izbori do kraja 2023, biće onda 4. marta

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će izaći u susret onima koji su tražili raspisivanje…

Ivana Vuleta pobedila u Dijamantskoj ligi

Nakon osvajanja zlatne medalje na nedavnom Svetskom prvenstvu u atletici u Budimpešti, srpska…
 

AKTUELNO

4. kolo US Open 2023: Novak Đoković lako protiv Hrvata Goje

Novak Đoković i Borna Gojo igrajli su meč osmine finala na US Openu. Balkanski derbi je postavljen…

Taker Кarlson upravo je bacio bombu: Barak Obama se seksao s muškarcima i pušio "krek" dok je bio državni senator

Taker Кarlson upravo je bacio bombu, odlučno izjavivši da je Barak Obama, dok je služio kao senator…

Najveća senzacija Mundobasketa - Litvanija srušila Ameriku za meč sa Srbijom

Litvanija je savladala Sjedinjene Američke Države i rezultatom 110:104 i stigla do prvog mesta u…

Ivana Vuleta osvojila miting Dijamantske lige u Sjamenu

Ivana Vuleta pobedila je na mitingu Dijamantske Lige u kineskom gradu Sjamen sa rezultatom 6.88…
TOP

PRIČE

Slavna manekenka pronađena raskomadana u hotelu: Ubica "guglao" kako da iseče telo

Ukrajinsku manekenku Alonu Savčenko ubio je njen dečko, a potom je telo raskomadao motornom…

Demonstranti opsedaju sedište kompanije Fajzer tražeći hapšenje zbog "zločina protiv čovečnosti"

Hiljade demonstranata upali su u subotu u sedište kompanije (Fajzer) Pfizer u Njujorku zahtevajući…

OnlyFans model otkriva savršenu dužinu penisa!

Ovaj erotski model ne štedi na rečima! Rebeka Gudvin (28) je u jednom intervjuu otkrila svoje…

Američka glumica izgladnjivala, zlostavljala, tukla i seksualno mučila žene

Alison Mek trenutno služi kaznu zbog podvođenja žena u ozloglašeni seks kult NXIVM, u kojem su…

Skandal u Nemačkoj: Reč "majka" zamenjena "nesrećnim" izrazom

Tagesschau je u subotu objavio članak o nacrtu zakona Saveznog ministarstva za porodična pitanja i…