EKSPRES VESTI

Demokratija umire u tami

PRETRAGA

Policajac silovao žene koristeći scoju službenu legitimaciju

Кlif Mičel (24) koristio je svoju ličnu legitimaciju da čini gnusne zločine. Čak i pre svoje karijere londonskog policajca, Mičel je neometano…

Kralj Čarls nakon dijagnoze zvao monaha sa Svete gore

Kralj Čarls III kontaktirao je igumana manastira na Svetoj Gori, "nakon što mu je dijagnostikovan rak“, rekao je starešina Jefrem medijima. "Čarls…

Tepić: Policajka Katarina Petrović pokazala kako se služi građanima, a ne partiji i kumovima

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je izjavila da je srećna i ponosna zbog oslobađajuće presude policajki iz Valjeva…

Alkaras trpi posledice zbog toga što se Đoković nije vakcinisao?

Kris Bauers, autor knjige “Sportski lider Novak Đoković i uspon Srbije“, izneo je zanimljiv stav o uspesima Karlosa Alkarasa u ranoj fazi…

Sednica Skupštine Beograda odložena za 1. mart zbog nedostatka kvoruma

Konstitutivna sednica Skupštine Beograda, posle decembarskih izbora, trebalo je da bude održana danas, ali do toga nije došlo, jer nije bilo kvoruma,…

Nožem ubio bivšu suprugu i njenu majku

Muškarac B.R. (48) uhapšen je u Rakovcu kod Beočina pod sumnjom da je počinio dvostruko ubistvo. Kod njega je nađen nož. - Rastali su se jer je bio…

 

Pan­de­mij­ska prevara: Vi­še od 200 mi­li­o­na do­la­ra oti­šlo la­žnim žr­tva­ma ko­ro­ne u Ame­ri­ci

Izvor:

Vi­še od 200 mi­li­o­na do­la­ra iz dva pro­gra­ma za po­moć ma­lim pred­u­ze­ći­ma to­kom pe­ri­o­da ko­ro­ne oti­šlo la­žnim žr­tva­ma ko­ro­ne u Ame­ri­ci.

Su­ma od 1,2 bi­li­o­na do­la­ra ko­je je dr­ža­va na­me­ni­la za po­moć oni­ma ko­ji su pre­tr­pe­li šte­tu to­kom pan­de­mi­je, a ko­ju je obe­lo­da­nio sa­ve­zni nad­zor­ni or­gan ko­ji is­tra­žu­je pro­gra­me fi­nan­si­ra­ne iz fe­de­ral­nog bu­dže­ta le­po zvu­či, ali, na­ža­lost, sav no­vac ni­je oti­šao u pra­ve ru­ke. Na­i­me, bar 200 mi­li­o­na do­la­ra, što je gru­ba pro­ce­na, is­pla­će­no je la­žnim žr­tva­ma pan­de­mi­je. Reč je o naj­ma­nje 17 od­sto svih sred­sta­va hit­ne po­mo­ći u SAD ko­je su otu­đi­li pre­va­ran­ti, a ko­je je tre­ba­lo da do­bi­ju ma­li pri­vred­ni­ci ka­ko bi pre­ži­ve­li naj­go­ru kri­zu u po­sled­njih 100 go­di­na.

Naj­ve­ći deo gu­bi­ta­ka oti­šao je iz dva ve­li­ka ame­rič­ka pro­gra­ma za ma­la pred­u­ze­ća i iz obez­be­đe­nih be­ne­fi­ci­ja za ne­za­po­sle­ne rad­ni­ke ko­ji su iz­ne­na­da osta­li bez po­sla zbog eko­nom­skih tur­bu­len­ci­ja u je­ku pan­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na.

Reč je o ini­ci­ja­ti­va­ma ko­je su po­kre­nu­te u do­ba ad­mi­ni­stra­ci­je ame­rič­kog pred­sed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa, a ko­je je po­tom na­sle­dio Džo­zef Baj­den, ko­ji je po­o­štrio si­stem za­šti­te od ma­ni­pu­la­ci­ja sred­stvi­ma po­mo­ći. Iz is­tra­žne kan­ce­la­ri­je ka­žu da je od vi­tal­nog zna­ča­ja da se raz­ja­sni da se čak 86 od­sto pre­va­ra do­go­di­lo u pr­vih de­vet me­se­ci od for­mi­ra­nja ovih pro­gra­ma po­mo­ći. Ta­da je šef Be­le ku­će bio Do­nald Tramp.

Iz­ve­štaj ko­ji je iz­lo­žio sa­ve­zni nad­zor­ni or­gan, ta­ko­đe opi­su­je i ka­ko je žur­ba da se no­vac što pre sta­vi na ras­po­la­ga­nje olak­ša­la pre­va­ran­ti­ma da se pri­ja­ve za kre­di­te po­mo­ći ka­ko bi za­pra­vo ne­po­sto­je­ća pred­u­ze­ća odr­ža­li na po­vr­ši­ni, a po­tom su im ti zaj­mo­vi opro­šte­ni.

De­se­tak da­na pre ne­go će u jav­nost iza­ći ove in­for­ma­ci­je o naj­ve­ćoj pan­de­mij­skoj pre­va­ri u SAD, no­vin­ska agen­ci­ja AP iz­ve­sti­la je da su pre­va­ran­ti ve­ro­vat­no ukra­li oko 280 mi­li­jar­di do­la­ra hit­ne po­mo­ći i da je još 123 mi­li­jar­de do­la­ra po­tro­še­no po­gre­šno.

No­vi iz­ve­štaj sa­ve­znog nad­zor­nog or­ga­na ospo­ra­va­ju u Ad­mi­ni­stra­ci­ji za ma­la pred­u­ze­ća (SBA), gde ka­žu da iz­ve­štaj ge­ne­ral­nog in­spek­to­ra sa­dr­ži ozbilj­ne ne­do­stat­ke i da zna­čaj­no pre­ce­nju­ju pre­va­ru i ti­me ob­ma­nju­ju jav­nost, uz na­gla­sak da ni­je do­bro od­ra­đen po­sao oko za­šti­ti­te od pre­va­ra. U SBA su pret­hod­no pri­zna­li da po­sto­je pro­pu­sti, ali su pro­ce­ni­li da „vred­nost” pre­va­re u pro­gra­mu zaj­ma pred­u­ze­ći­ma iz­no­si oko 86, a u pro­gra­mu za­šti­te pla­ta 20 mi­li­jar­di što je, da­kle, uku­pan iz­nos od 106 mi­li­jar­di do­la­ra.

Ali čak i broj­ka od 106 mi­li­o­na opet is­ti­če, ko­li­ko su za­pra­vo ovi i slič­ni pro­gra­mi po­mo­ći u slu­ča­ju eko­nom­skih kri­za pod­lo­žni ma­ni­pu­la­ci­ja­ma i pre­va­ra­ma. Po­seb­no su bi­li ne­za­šti­će­ni u pr­vim me­se­ci­ma po­ja­ve pan­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na.

Ame­rič­ki me­di­ji na­go­ve­šta­va­ju i da ove broj­ke ne či­ne kraj pri­če o pre­va­ra­ma to­kom pan­de­mi­je. Ta­mo­šnji no­vi­na­ri oče­ku­ju da će tek po­če­ti da na po­vr­ši­nu iz­la­ze no­ve in­for­ma­ci­je, ka­da bu­de is­tra­že­no na de­se­ti­ne tra­go­va ko­ji vo­de ka vi­še­stru­kim še­ma­ma i dru­gim ka­na­li­ma zlo­u­po­tre­be sred­sta­va za po­moć ugro­že­ni­ma to­kom ko­vi­da 19.

U me­đu­vre­me­nu po­či­nju kri­ti­ke na ra­čun vla­de, po­go­to­vu biv­šeg pred­sed­ni­ka Tram­pa zbog lo­šeg si­ste­ma kon­tro­le pre­va­re tvr­de­ći da je ne­do­volj­no uči­nje­no da se osi­gu­ra da po­moć stig­ne u pra­ve ru­ke. Pro­fe­so­ri fi­nan­si­ja is­ti­ču da ove pre­va­re ima­ju eko­nom­ske po­sle­di­ce ko­je se, re­ci­mo, iz­ra­ža­va­ju u ra­stu ce­ne ne­kret­ni­na i po­ra­stu in­fla­ci­je, ali ne is­klju­ču­ju mo­guć­nost da će tek ima­ti i po­li­tič­ke po­sle­di­ce.

Podeli ovu vest

 

NAJNOVIJE
Ilustracija

Zašto ptice imaju tako tanke noge?

Ptice pevačice skaču okolo na veoma malim nogama. Gledajući ih, mnogi se pitaju zašto su noge…

454 Miliona dolara kazne Trampu zbog finansijske prevare

Sud u Njujorku naložio je bivšem predsedniku SAD Donaldu Trampu da plati više od 454 miliona dolara…

Košarkaši Srbije ubedljivo pobedili Finsku

Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je pobedila Finsku rezultatom 77:61 na startu…

Policajac silovao žene koristeći scoju službenu legitimaciju

Кlif Mičel (24) koristio je svoju ličnu legitimaciju da čini gnusne zločine. Čak i pre svoje…

Fudbaler Dani Alves osuđen za seksualno zlostavljanje

Vrhovni sud Katalonije proglasio je u četvrtak bivšeg brazilskog fudbalera Danija Alvesa krivim za…

Kralj Čarls nakon dijagnoze zvao monaha sa Svete gore

Kralj Čarls III kontaktirao je igumana manastira na Svetoj Gori, "nakon što mu je dijagnostikovan…

Tepić: Policajka Katarina Petrović pokazala kako se služi građanima, a ne partiji i kumovima

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je izjavila da je srećna i ponosna…

Alkaras trpi posledice zbog toga što se Đoković nije vakcinisao?

Kris Bauers, autor knjige “Sportski lider Novak Đoković i uspon Srbije“, izneo je zanimljiv stav o…

Pešić odredio igrače za duele sa Finskom i Gruzijom

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je spisak igrača za predstojeće…

Sednica Skupštine Beograda odložena za 1. mart zbog nedostatka kvoruma

Konstitutivna sednica Skupštine Beograda, posle decembarskih izbora, trebalo je da bude održana…

Nožem ubio bivšu suprugu i njenu majku

Muškarac B.R. (48) uhapšen je u Rakovcu kod Beočina pod sumnjom da je počinio dvostruko ubistvo.…

Radnički iz Niša zapretio istupanjem zbog meča u kom je pobedio

Fudbalski klub Radnički iz Niša obratio se javnosti saopštenjem nakon pobede nad Javorom (1:0) u…
 

AKTUELNO

Kralj Čarls III ima rak

Bakingemska palata je saopštila da kralj Čarls ima rak. Kako se saznaje, nije u pitanju karcinom…

Vučić o fudbalu

Predsednik Vučić je, gostujući u "Ćirilici" na TV Happy govorio i o fudbalu. "Naš najveći problem…

Nožem ubio bivšu suprugu i njenu majku

Muškarac B.R. (48) uhapšen je u Rakovcu kod Beočina pod sumnjom da je počinio dvostruko…

Delfini pobedom protiv Japana počeli takmičenje na SP - Crna Gora u mislima

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom je počela nastup na Svetskom prvenstvu u Dohi, pošto je…
TOP

PRIČE

Da li biste posetili hotel sa nula zvezdica? FOTO/VIDEO

Da hotel ne mora nužno da bude u nekoj zgradi na kakve smo i navikli, pokazali su švajcarski…

Sestra i zmija: Otrovala sestru kako bi joj preotela muža

Meri Rider nije imala više od 20 godina kada je, krajem 1849. godine, dala otkaz kao kućna…

Da li se vagina širi zbog mnogo seksa - više nema dileme

Sigurno ste barem jednom čuli ili negde pročitali da ženski polni organ može da se "proširi" i…

U NEMAČKOM VOZU - Žena masturbira pred majkom i sinom (13)

Кamerunka je masturbirala u ICE vozu, a porodica je sa gađenjem napustila kupe. U četvrtak se…

Ko je Boris Nikolić? Bivši savetnik Bila Gejtsa u testamentu pedofila Džefri Epstajna

Iako se dosta pisalo o poznanstvu Epstina sa Bilom Gejtsom, vest o tome da se ime njegovog…